Cookie beleid vv Chevremont

De website van vv Chevremont is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

SponsorsHuishoudelijk Reglement

Hoofdstuk 1       Algemene bepalingen

 

Artikel 1:              Naam van de vereniging

De vereniging draagt de naam R.K.V.V.  Chevremont

De vereniging is opgericht 24 juni 1910 te Kerkrade-Chevremont en is aldaar gevestigd.

De clubkleuren zijn blauwwit.

 

Artikel 2:              Doel van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de voetbalsport en eventueel andere aanverwante

takken van sport. Verder worden andere recreatieve activiteiten georganiseerd, welke tot doel hebben de leden meer bij de vereniging te betrekken.

 

Artikel 3:              Middelen van de vereniging

De vereniging tracht haar doelen te bereiken via legale weg.

Dit wordt bereikt door:

 • Het spelen van wedstrijden en het houden van trainingen
 • Het inrichten en in stand houden van een of meer terreinen
 • Het bevorderen en aanwenden van alle middelen, die de zedelijke belangen van de leden

beschermen en waarborgen.

 • Alle wettige en geoorloofde middelen, welke de vereniging ten dienste staan en waarmee de doelen van de vereniging kunnen worden bereikt.

 

Artikel 4:              Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli van het daaropvolgende jaar.

 

Hoofdstuk 2       De leden

Artikel 5:              Leden

De vereniging bestaat uit:

 • Spelende en niet-spelende seniorenleden

Dit zijn leden die voor 1 januari van het lopende kalenderjaar 18 jaar of ouder zijn.

 • Junior leden. Deze leden hebben de hierboven genoemde leeftijd nog niet bereikt.
 • Ondersteunende leden (donateurs). Deze zijn niet gerechtigd voor het spelen van

wedstrijden en deelname aan de trainingen.

 • Ereleden. Deze leden worden benoemd door het bestuur op voorstel van de leden en/of het bestuur. De algemene ledenvergadering moet het voorstel met 2/3 deel van de uitgebrachte stemmen bevestigen.

 

Artikel 6a:            Toelating/Lidmaatschap vereniging

 • Het lidmaatschap wordt toegekend door het bestuur
 • Aanmeldingen worden Gdoor de ledenadministrateur.
 • Minderjarigen hebben bij de aanvraag voor het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijk vertegenwoordiger nodig.
 • Binnen 14 dagen nadat bekend is gemaakt dat iemand als lid van de vereniging is

aangenomen kan ieder lid schriftelijk bezwaar maken tegen deze aanneming. Het bezwaar moet bij de secretaris worden ingediend. Het bestuur beslist binnen dan binnen 14 dagen op dit bezwaar.

 

Artikel 6b:            Lidmaatschap K.N.V.B.

Door de verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de K.N.V.B.

Alle leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en de reglementen van de K.N.V.B. Het

bestuur is bevoegd aan de K.N.V.B. alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken.

 

Artikel 7:              Adreswijziging

Alle leden zijn verplicht om een adreswijziging binnen 8 dagen na de verhuizing schriftelijk te melden bij de secretaris. De secretaris informeert de penningmeester en de ledenadministratie hierover.

 

Artikel 8:              Opzegging van het  lidmaatschap

 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Het lidmaatschap eindigt dan op het einde van de maand van opzegging. Opzegging van het lidmaatschap betekent automatisch het beëindigen van het lidmaatschap van de K.N.V.B.
 • Opzegging van het K.N.V.B.-lidmaatschap betekent automatisch beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

 
Artikel 9:              Ontslag en royement

Ontslag of royement geschiedt:

 • Wegens het verrichten van handelingen, welke in strijd zijn met de doelen van de vereniging.
 • Wegens ergerlijk of herhaald wangedrag, waardoor de goede naam van de vereniging kan worden geschaad.
 • Wegens het niet nakomen van de financiële verplichtingen aan de vereniging (zie hiervoor ook artikel 40 van dit huishoudelijk reglement)
 • Wegens wangedrag, zowel binnen als buiten de vereniging.

 In bovenstaande gevallen beslist het bestuur.

 
Voordat tot ontslag of royement wordt beslist heeft betrokkene altijd recht op verweer. Het verweer moet bij de secretaris worden ingediend.

Degene die is ontslagen of geroyeerd verliest onmiddellijk alle rechten van het lidmaatschap.

Verplichtingen welke nog niet zijn nagekomen zullen door hem alsnog moeten worden nagekomen.

 

 Hoofdstuk 3       Het bestuur

 

Artikel 10a:          Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2, doch maximaal 8 algemeen bestuursleden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging. Allen dienen meerderjarig te zijn.

 

Artikel 10b:          Verkiezing bestuur

De bestuursleden worden gekozen uit de leden op de algemene ledenvergadering voor een periode van 3 jaar. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen en de overige bestuursleden worden gekozen overeenkomstig het aantal vacatures. De voorzitter wordt gekozen in de hoedanigheid van voorzitter. De overige bestuursleden worden gezamenlijk gekozen. De functieverdeling wordt later bij bestuursbesluit vastgesteld.

 

Artikel 10c:          Periode bestuur

leder jaar treedt 1/3 van de bestuursleden af. Dit gebeurt volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden.

 

Artikel 10d:          Periodieke/tussentijdse verkiezingen

Hiervoor geldt, dat indien het aantal kandidaten het aantal te vervullen vacatures niet overtreft, worden deze kandidaten zonder stemming verkozen verklaard, tenzij een of meer kandidaten dan wel 10 stemgerechtigde leden stemming eisen.

 

Artikel 10e:          Vaststelling/wijziging aantal bestuursleden

Vaststelling cq. wijziging van het aantal bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste 10 stemgerechtigde leden.

 

Artikel 10f:           Uitbreiding aantal bestuursleden     

Bij een besluit tot uitbreiding van het aantal bestuursleden worden tijdens de vergadering alsnog zo veel kandidaten gekozen als er vacatures te vervullen zijn. Zo nodig vindt tijdens een volgende ledenvergadering alsnog aanvulling plaats.

 

Artikel 10g:          Vermindering aantal bestuursleden

Bij een besluit tot vermindering van het aantal bestuursleden treedt het voltallig bestuur af tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Dit kan echter achterwege blijven indien alsnog kandidaten moeten worden gekozen om tot het vereiste aantal bestuursleden te komen of indien het aantal zittende bestuursleden niet meer bedraagt dan het opnieuw vastgestelde aantal bestuursleden.

 

Artikel 10h:          Vervanging bestuursleden     

De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of andere aard van afwezigheid wordt door de bestuursleden onderling geregeld.

 

 Artikel 10i:           Tussentijds aftreden van een bestuurslid

Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid kunnen diens werkzaamheden zo nodig worden waargenomen door een stemgerechtigd meerderjarig lid van de vereniging. Deze wordt dan door het bestuur aangewezen. Deze waarneming geldt dan tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Dan wordt definitief in de vacature voorzien. Degene, die tijdelijk als bestuurslid is opgetreden, treedt af op het tijdstip dat zijn voorganger had moeten aftreden volgens het eerder genoemde rooster.

 

Artikel 11:            Taak van het bestuur

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen haar bevoegdheden,  in het geheel te behartigen. Bestuursleden hebben het recht alle bestuursvergaderingen bij te wonen.

 

Artikel 12:            Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit bestuur vertegenwoordigt de vereniging en neemt beslissingen die niet tot de eerstvolgende algemeen bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur doet van alle zodanig genomen besluiten mededeling op de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

Artikel 13:            Taak van de voorzitter

De voorzitter geeft leiding aan het verenigingsleven en houdt toezicht op de gewenste gang van alle zaken.  Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen.

Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging maar hij kan dat eventueel delegeren aan een door de vereniging geïnstalleerde PR-functionaris.

Hij leidt de vergaderingen en stelt daar de orde van de vergadering vast, met uitzondering van de algemene ledenvergadering.

Hij heeft het recht om agendaonderwerpen te sluiten als hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, maar hij is verplicht om agendapunten opnieuw aan de orde te stellen als 1/3 van de op de algemene ledenvergadering aanwezige leden de wens kenbaar heeft gemaakt het onderwerp alsnog nader te willen bespreken.

 

Artikel 14:            Taak van de secretaris

De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover die niet aan anderen is opgedragen. De eerste of tweede secretaris is belast met het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering. Alle uitgaande correspondentie wordt door hem namens de vereniging ondertekend en hij is verplicht hiervan een kopie achter te houden ter archivering.

Ook is hij verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Op de algemene ledenvergadering presenteert hij de notulen van de vorige algemene ledenvergadering en het jaarverslag.

Hij beheert tevens het verenigingsarchief.

 
Artikel 15:            Taak van de penningmeester

 

De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor dit beheer is hij persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk.

Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging en het clubhuis op een zodanige wijze dat de baten en de schulden op ieder gewenst moment kunnen worden bepaald.

Van alle betalingen uit de verenigingskas is een betalingsbewijs aanwezig.

Gelden welke niet nodig zijn voor het doen van lopende uitgaven worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur opgestelde regels.

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit van zijn beheer en tevens dient hij een begroting in voor het komende nieuwe verenigingsjaar.

Jaarlijks vindt controle van de boekhouding plaats door een door de algemene ledenvergadering te benoemen kascontrolecommissie. Deze commissie bestaat uit 2 personen. leder jaar is een lid van de kascontrolecommissie aftredend.

De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd door de algemene ledenvergadering op voorstel van de kascontrolecommissie.

De penningmeester is verplicht om aan de hiervoor genoemde commissie alle inlichtingen te verstrekken en inzage te verlenen in alle stukken die deze commissie van hem vraagt.

 

Artikel 16:            Taken algemeen bestuurslede

Er zijn de volgende commissies ingesteld:

 • Technische commissie
 • Accommodatiecommissie
 • Jeugdbestuur
 • Activiteiten
 • PR en communicatie
 • Financiën
 • Kascontrole

 

De samenstelling van deze commissies wordt bepaald door het dagelijks bestuur. De leden worden hierover geïnformeerd, door het plaatsen van een organigram in het clubhuis. Deze commissies worden geleid door bestuursleden, maar in deze commissies kunnen ook leden, niet zijnde bestuursleden zitting nemen. Zij worden in deze commissies benoemd door het algemeen bestuur.

 

Artikel 17:            Bevoegdheden van de commissie

De commissies adviseren het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd op hun gebied. De beslissingsbevoegdheid van de commissies ligt bij het algemeen bestuur.

 

Artikel 18a:          Taken jeugdbestuur

Deze commissie zorgt voor de opleiding en vorming van de junioren in de ruimste zin van het woord, samen met de jeugdcoördinator,  jeugdleiders en jeugdtrainers.

Deze commissie vergadert op geregelde tijden met de jeugdcoördinator, jeugdleiders en jeugdtrainers.

 
Artikel 18A:         Taken jeugdcoördinator

 

De jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor de communicatie tussen dagelijks bestuur, jeugdleiding en jeugdtrainer. Hij draagt zorgt voor de publicatie van het wedstrijdprogramma van de jeugdwedstrijden.

Hij legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur.

 
Hoofdstuk 4:     De vergaderingen

 

Art. 19:                De jaarvergadering

De reguliere jaarvergadering wordt gehouden tussen 1 en 31 oktober. Datum, tijdstip en locatie worden altijd door het bestuur vastgesteld.

De leden worden hiervoor uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk uitgenodigd door de secretaris. Deze uitnodiging vermeldt; plaats, tijdstip en agenda van de vergadering.

De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie.

De vergadering is toegankelijk voor de leden welke zijn genoemd in artikel 5 lid 1 en 4 van dit huishoudelijk reglement. Vrijwilligers, welke geen lid zijn van de vereniging kan wel toestemming worden verleend deze vergadering bij te wonen, maar zij hebben geenspreekrecht en geen stemrecht.

De bestuursleden die volgens rooster aftredend zijn, kunnen zich wel herkiesbaar stellen.

Bestuurskandidaten kunnen kandidaat worden gesteld door het bestuur, alsmede door de stemgerechtigde leden. Van kandidaten, welke door de leden worden voorgesteld, moet een schriftelijke verklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat hij de kandidatuur aanvaardt en deze door tenminste 5 stemgerechtigde leden wordt gesteund. Deze verklaringen zijn verkrijgbaar bij de secretaris.

 • Stemgerechtigde leden mogen maximaal zoveel kandidaten ondersteunen als er bestuursvacatures zijn.
 • De kandidaatstelling door de leden moet minimaal 7 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering bij de secretaris worden ingeleverd.

 Als een kandidaatstelling niet aan de hiervoor gestelde eisen voldoet, wordt deze buiten beschouwing gelaten. Dit is ter beoordeling aan het algemeen bestuur.

 

Artikel 20:            Agenda jaarvergadering

Op de hiervoor omschreven jaarvergadering worden in ieder geval de volgende onderwerpen

geagendeerd:

 • Verslag notulen van de voorafgaande algemene vergadering
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Jaarverslag van het jeugdbestuur
 • Financieel jaarverslag afgelopen jaar en begroting komende jaar
 • Verslag van de Kascontrolecommissie
 • Verkiezing van bestuursleden

 

De overige agendapunten worden door het bestuur bepaald.

 
Artikel 21:            Buitengewone vergaderingen

Buitengewone algemene ledenvergaderingen kunnen op wens van het bestuur worden uitgeschreven.

Het bestuur is hiertoe ook verplicht indien tenminste 1/5 deel van de stemgerechtigde leden vragen om het houden van een buitengewone algemene ledenvergadering. Dit verzoek dient dan schriftelijk te gebeuren onder vermelding van de te behandelen agendapunten.

Deze vergadering, op verzoek van de leden, moet worden gehouden binnen een maand nadat het verzoek bij de secretaris is ontvangen. Voor de overige regels wordt verwezen naar artikel 19 van dit reglement.

 
Artikel 22:            Geldigheid van de algemene ledenvergadering

 

 • Een algemene vergadering is niet bevoegd tot besluiten indien niet tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden de presentielijst hebben getekend. De presentielijst moet ook door tenminste 3 bestuursleden zijn getekend.
 • Indien de algemene vergadering niet kan worden gehouden wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden, dient het bestuur een nieuwe algemene ledenvergadering uit te schrijven. Deze zal dan binnen 14 dagen na dato van de vorige vergadering moeten worden gehouden.
 • De 2e vergadering is ongeacht het aantal aanwezige leden wel beslissingsbevoegd.
 • Voorwaarde hiervoor is wel dat de agenda niet is gewijzigd en dat del eden tijdig zijn geïnformeerd over deze 2e vergadering.

 

Artikel 23:            Voorstellen

Voorstellen en interpellaties van de leden moeten tenminste 8 dagen voor de vergadering in het bezit zijn van de secretaris. Later ontvangen voorstellen en interpellaties hoeven niet in behandeling te worden genomen. Dat geldt uiteraard niet voor tegenvoorstellen.

 

Artikel 24:            Schorsing

De voorzitter heeft het recht om de vergadering voor een ogenblik te schorsen, om overleg te plegen met de overige bestuursleden.

 

Artikel 25:            Ordeverstoring

In het geval dat een lid gedurende de vergadering de orde verstoort, kan de voorzitter hem/haar na een voorafgaande waarschuwing de verdere deelname aan de vergadering ontzeggen.

 

Artikel 26: Bestuursvergaderingen

 • Bestuursvergadering worden belegd, naar gelang de behoefte. De voorzitter stelt aan het begin van het verenigingsjaar een vergaderschema op. Dit wordt door het bestuur vastgesteld.
 • De bestuursvergadering is niet bevoegd om besluiten te nemen, indien niet minimaal de meerderheid van de bestuursleden op deze vergadering aanwezig is.

 
Hoofdstuk 5       De stemming

 

Artikel 27:            Stemrecht

De leden welke zijn genoemd in artikel 5, lid 1 van dit reglement hebben stemrecht.

Ereleden, zoals genoemd in artikel 5 lid 4 hebben geen stemrecht. Zij hebben wel adviesrecht.

 

Artikel 28:            Stembureau

De voorzitter benoemt bij een schriftelijke stemming een commissie van 3 leden tot stemopnemers. Deze hebben zich er van te overtuigen dat het aantal stembiljetten gelijk is aan het aantal aanwezige stemgerechtigden. Zij openen de biljetten, tellen de stemming en maken de uitslag van de stemming bekend aan de vergadering.

 

Artikel 29:            Ongeldige stemmen

Ongeldig zijn;

 • Stembriefjes welke blanco worden ingeleverd
 • Stembriefjes welke een persoon niet duidelijk aanwijzen
 • Stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen.
 • Ondertekende stembriefjes.

 

Stemmen welke als ongeldig moeten worden aangemerkt, worden als niet-uitgebracht beschouwd en dus op het totaal aantal uitgebrachte stemmen in mindering gebracht.

 

Artikel 30:            Wijze van stemmen.

 • Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, tenzij een meerderheid van de vergadering op verzoek van de voorzitter besluit om te stemmen bij acclamatie.
 • Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een meerderheid van deaanwezige leden een schriftelijke stemming wenst.

 Bij het verlaten van de vergadering kan het stemrecht niet aan een ander worden overgedragen.

Kandidaten hebben geen stemrecht  bij verkiezing voor de kandidatuur.

 

Artikel 31:            Benoemingen en besluiten.

 • Benoemingen en besluiten zijn alleen geldig bij meerderheid van stemmen. ( 50% + 1), tenzij in de statuten of elders in dit reglement een andere kwalificatie is vastgelegd.
 • Bij staking van stemmen over personen vindt herstemming plaats.
 • Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

 

Artikel 32:            Herstemmingen

 • Wanneer bij de le stemming niemand de vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, wordt een 2e stemming gehouden over de 2 personen die bij de le stemming de meeste stemmen achter hun naam hebben gekregen.
 • Hebben meer dan 2 personen een gelijk aantal stemmen gekregen, dan worden deze allen in de herstemming betrokken.
 • Bij een 2e stemming is het grootst aantal stemmen beslissend.
 • Indien bij herstemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

 

Hoofdstuk 6       De geldmiddelen

 

Artikel 33:            Inkomsten

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 • Contributies van de leden
 • Bijdragen van de donateurs
 • Sponsorgelden
 • Ontvangsten uit wedstrijden
 • Opbrengst uit het clubhuis
 • Overige baten

 

Artikel 34:            Contributie.

De contributie wordt op voorstel van het bestuur bepaald door de algemene ledenvergadering.

De wijze van contributie-inning wordt bepaald door het bestuur.

 

Artikel 35:                 Vrijstelling van contributie.

Ereleden kunnen door het bestuur worden vrijgesteld van het betalen van contributie. Ook kan het bestuur besluiten om in voorkomende gevallen vermindering of kwijtschelding van contributie te verlenen. Dit wordt bepaald door het algemeen bestuur op voorstel van de penningmeester.

 

Hoofdstuk 7       Wedstrijden en oefeningen.

 

Artikel 36:            Aanvoerders

 • De aanvoerders worden aangewezen door de trainers en/of elftalleiders van het betreffende elftal.
 • De aanvoerders zorgen er samen met de elftalleiders voor dat de secretaris zijn verplichtingen ten opzichte van de K.N.V.B. kan nakomen.

 

Artikel 37:            Selecties

 

De selecties van de elftallen worden in samenspraak tussen de trainers en de elftalleiders samengesteld. De spelers worden hierover op een door het bestuur te bepalen wijze geïnformeerd.

Bij verhindering is iedere speler verplicht om zich tenminste 16 uren voor aanvang van de wedstrijd af te melden bij de elftalleider.

 

Artikel 38:            Leiders

Bij iedere wedstrijd van de vereniging wordt het elftal begeleid door een elftalleider of jeugdleider.

Deze leiders worden door het bestuur of het jeugdbestuur aangewezen. Deze leiders zien er op toe dat de spelers zich ordelijk gedragen en houden toezicht op de kleedkamers en de materialen van de vereniging.

Indien het gedrag van een speler hem daartoe aanleiding geeft, rapporteert hij dit aan het bestuur of aan de commissie jeugdzaken.

 

Hoofdstuk 8         Boeten en straffen

 

Artikel 39:            Geldboeten

Het bestuur is bevoegd om leden wegens het overtreden van de reglementaire bepalingen of bestuursbesluiten te bestraffen met een geldboete. De hoogte van de boete wordt bij bestuursbesluit vastgesteld. De opgelegde boete wordt schriftelijk meegedeeld aan betrokkene. De opgelegde boete moet binnen 14 dagen na het vaststellen van de boete worden betaald bij de penningmeester.

 

Artikel 40:            Royement.

 • Een lid dat wegens het niet nakomen van zijn financiële verplichtingen wordt geroyeerd, wordt over dit royement schriftelijk geïnformeerd, via een aangetekend schrijven van de secretaris. In dit schrijven wordt mededeling gedaan van het verschuldigde bedrag en een termijn van tenminste 14 dagen, waarin de schuld alsnog moet worden betaald.
 • Tot royement wordt besloten bij een contributie achterstand van 6 maanden. Contributie achterstand kan over ten hoogste 24 maanden worden nagevorderd.
 • Bij herhaald wangedrag kan eveneens een royement worden uitgesproken. Het betrokken lid wordt hierover schriftelijk geïnformeerd door de secretaris.

 

Artikel 41:            Schorsing

 • Als een lid bij herhaling de reglementen overtreedt of zich schuldig maakt aan wangedrag, kan hij door het bestuur voor bepaalde tijd worden geschorst.
 • Onder wangedrag wordt ook verstaan; het zich onbehoorlijk gedragen voor, tijdens of na de wedstrijden en trainingen.
 • De schorsing wordt schriftelijk aan het lid meegedeeld. In deze mededeling wordt ook de schorsingstermijn vermeld.

 

Artikel 42:            Schadevergoeding

leder die moedwillig of door nalatigheid schade aanricht aan materialen of eigendommen van de vereniging is verplicht om de aangerichte schade te vergoeden. De schadeclaim wordt hem schriftelijk meegedeeld en moet binnen een maand na het verzenden van de schadeclaim worden betaald bij de penningmeester.


Hoofdstuk 9       Slotbepalingen

 

Artikel 43:            Onderwerping

leder lid wordt geacht de bepalingen in de statuten en dit huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle wettelijke vastgestelde en behoorlijk kenbaar gemaakte regels en bepalingen.

Door zijn toetreding onderwerpt hij zich hier aan.

Daar waar in dit reglement "hem" staat, dient ook "haar" te worden gelezen.

 

Artikel 44:            Toepassing huishoudelijk reglement

Het bestuur is belast met de uitleg, toepassing en handhaving van dit reglement.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist altijd het bestuur.

 

Artikel 45:            Inwerkingtreding.

Dit reglement en eventuele wijzigingen, welke door de algemene ledenvergadering met 2/3 deel van de uitgebrachte stemmen zijn aangenomen, treden in werking op de dag, volgende op besluitvorming door de algemene ledenvergadering.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!